Chính sách bảo mật

 

Chính sách Bảo mật này áp dụng cho tất cả sản phẩm, dịch vụ và trình duyệt của bigads (gọi chung là topseek). Chúng tôi có thể đăng thông báo bảo mật cụ thể cho từng sản phẩm hoặc tài liệu của Trung tâm Trợ giúp để giải thích chi tiết hơn về sản phẩm của chúng tôi.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách Bảo mật này, vui lòng liên hệ qua website của chúng tôi (www.topseek.vn) hoặc viết thư về địa chỉ: P1202, tòa nhà HITTC, 185 Giảng Võ, Hà Nội, hoặc qua E-mail: info@topseek.com.vn.

Chính sách bảo mật này sẽ cho biết cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn trong quá trình sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của topseek, bao gồm cả việc sử dụng trình duyệt topseek và các ứng dụng khác.

Chính sách bảo mật của topseek bao gồm các vấn đề sau:

1. Thu thập và sử dụng thông tin

2. Lựa chọn

Hầu hết các trình duyệt ban đầu được thiết lập để chấp nhận các tệp cookies nhưng bạn có thể đặt lại trình duyệt của mình để từ chối tất cả cookies hoặc sẽ được thông báo khi cookie được gửi. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng một số tính năng và dịch vụ của topseek có thể không hoạt động đúng khi cookie bị vô hiệu hoá.

3. Chia sẻ thông tin

topseek chỉ chia sẻ thông tin cá nhân với các công ty hoặc cá nhân khác bên ngoài topseek trong những trường hợp giới hạn sau:

Nếu topseek tham gia vào bất kỳ hình thức sáp nhập, mua hoặc bán một phần hoặc tất cả tài sản của mình, chúng tôi sẽ đảm bảo tính bảo mật của bất kỳ thông tin cá nhân nào liên quan đến các giao dịch đó và chúng tôi sẽ thông báo cho bạn trước khi thông tin cá nhân được chuyển giao và chịu sự chi phối của chính sách bảo mật khác.

 • Chúng tôi được sự cho phép của bạn. Chúng tôi sẽ yêu cầu bạn chọn cho phép chia sẻ bất kỳ thông tin cá nhân nhạy cảm nào.
 • Chúng tôi cung cấp thông tin như vậy cho các công ty con, công ty liên kết hoặc các doanh nghiệp hay cá nhân đáng tin cậy khác của mình với mục đích thay mặt chúng tôi xử lý thông tin cá nhân. Chúng tôi yêu cầu các bên này đồng ý xử lý thông tin như vậy dựa trên hướng dẫn của chúng tôi và phải tuân thủ Chính sách Bảo mật này và bất kỳ biện pháp bảo mật và an toàn thích hợp nào khác.
 • Chúng tôi thật sự tin rằng việc truy cập, sử dụng, duy trì hoặc tiết lộ thông tin như vậy là cần thiết ở mức độ phù hợp để:

  (a) đáp ứng quy định của pháp luật hiện hành hoặc yêu cầu của chính quyền,

  (b) thi hành các Điều khoản Dịch vụ hiện hành, kể cả việc điều tra những vi phạm tiềm ẩn có thể phát sinh,

  (c) phát hiện, ngăn ngừa hoặc xử lý hành vi lừa đảo, các vấn đề về bảo mật hoặc kỹ thuật,

  (d) bảo vệ trước thiệt hại đối với quyền lợi, tài sản hoặc sự an toàn của topseek, người dùng của topseek hoặc công chúng theo yêu cầu hoặc được cho phép bởi pháp luật.

4. Bảo mật thông tin

Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật thích hợp để bảo vệ việc truy cập, sửa đổi, tiết lộ hoặc huỷ dữ liệu một cách trái phép. Các biện pháp này bao gồm xem xét nội bộ các thực tiễn thu thập, lưu trữ và xử lý dữ liệu cũng như các biện pháp bảo mật, bao gồm các biện pháp bảo mật vật lý và mã hoá thích hợp để bảo vệ chống truy cập trái phép vào hệ thống lưu trữ dữ liệu cá nhân của chúng tôi.

Chúng tôi chỉ cho phép nhân viên, nhà thầu và đại lý của topseek được truy cập thông tin cá nhân. Đó là những người cần biết thông tin này để thay mặt cho topseek xử lý thông tin. Những cá nhân này bị ràng buộc bởi nghĩa vụ bảo mật và có thể bị kỷ luật, bao gồm chấm dứt làm việc và truy tố hình sự, nếu họ vi phạm các nghĩa vụ này.

5. Truy cập và chỉnh sửa thông tin cá nhân

Khi bạn sử dụng các dịch vụ của topseek, chúng tôi cố gắng cung cấp cho bạn quyền truy cập vào thông tin cá nhân của bạn hoặc để chỉnh sửa dữ liệu này nếu chưa chính xác hoặc xoá dữ liệu đó theo yêu cầu của bạn nếu dữ liệu này không được luật pháp yêu cầu giữ lại hoặc vì mục đích chính đáng của bạn. Chúng tôi yêu cầu cá nhân người dùng tự nhận diện mình và xác định thông tin yêu cầu được truy cập, chỉnh sửa hoặc xoá trước khi xử lý các yêu cầu đó và chúng tôi có thể từ chối xử lý các yêu cầu được lặp lại nhiều lần một cách không hợp lý hoặc có hệ thống, đòi hỏi các nỗ lực không phù hợp về kỹ thuật, gây nguy hiểm cho tính bảo mật của người khác hoặc quá phi thực tế (ví dụ: các yêu cầu về thông tin trên băng lưu trữ) hoặc đối với những yêu cầu không cần thiết phải truy cập. Trong bất kỳ trường hợp nào, khi chúng tôi cung cấp quyền truy cập và chỉnh sửa thông tin, chúng tôi thực hiện dịch vụ này miễn phí, ngoại trừ trường hợp việc thực hiện như thế đòi hỏi nỗ lực quá lớn. Do cách thức chúng tôi duy trì một số dịch vụ nhất định, sau khi bạn xoá thông tin của mình, có thể mất một thời gian để các bản sao còn lại được xoá khỏi máy chủ đang hoạt động của chúng tôi. Các bản sao này có thể vẫn tồn tại trong hệ thống sao lưu của chúng tôi.

6. Thực thi

topseek tuân thủ các nguyên tắc đảm bảo an toàn thông tin cá nhân về thông báo, lựa chọn, chuyển tiếp, an ninh, toàn vẹn dữ liệu, truy cập và thực thi theo Luật công nghệ thông tin của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩaViệt Nam.

topseek thường xuyên xem xét việc tuân thủ Chính sách Bảo mật này. Khi nhận được văn bản khiếu nại chính thức, chúng tôi sẽ thực hiện chính sách liên hệ với người dùng khiếu nại về mối lo ngại của họ. Chúng tôi sẽ hợp tác với các cơ quan quản lý, kể cả các cơ quan bảo vệ dữ liệu, để giải quyết bất kỳ khiếu nại nào có liên quan đến việc chuyển dữ liệu cá nhân mà không thể giải quyết được giữa topseek và khách hàng.

7. Thay đổi về Chính sách Bảo mật

Xin lưu ý rằng topseek giữ quyền sửa đổi và/hoặc bổ sung bất kỳ điều khoản nào của Chính sách Bảo mật này vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần phải thông báo trước. Những sự thay đổi và/hoặc sửa đổi như vậy sẽ có hiệu lực ngay khi đăng lên website: topseek.com.vn. Nếu Bạn tiếp tục sử dụng website topseek.com.vn sau khi các thay đổi và/hoặc sửa đổi được đăng lên, Bạn đã chấp nhận và đồng ý với các thay đổi và/hoặc sửa đổi đó. Chúng tôi cũng sẽ giữ các phiên bản trước của Chính sách Bảo mật này trong hồ sơ lưu trữ để bạn tiện xem xét.

9/10 886 bài đánh giá